Skip to content

Klaster Ekotechnologii

Klaster Ekotechnologii powstał w 21 czerwca 2010 roku – wkrótce po powołaniu spółki Centrum Transferu Ekotechnologii, stając się jednym z celów jej działania na rynku innowacji prośrodowiskowych. Aktualnie liczy on 17 członków, których łączy dążenie do wdrażania nowoczesnych, korzystnych dla środowiska technologii.

1 Cel: wspieranie rozwoju ekotechnologii

  • Działanie: Klaster bierze aktywny udział w spotkaniach o charakterze politycznym na poziomie regionalnym, krajowym i europejskim
  • Opis: Przedstawiciele Klastra spotykają się z politykami i przedstawicielami administracji publicznej na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym i europejskim. Celem spotkań jest wspieranie technologii dla ochrony środowiska jako dziedziny nauki i gospodarki i zawiązywanie relacji mających pozytywny wpływ na rozwój tej branży.

2 Cel: aktywizacja współpracy Biznes-Nauka, transfer wiedzy i wyników badań

  • Działanie: Klaster pośredniczy w przekazywaniu informacji i transferze technologii  (na poziomie komunikacji zewnętrznej)
  • Opis: Przedstawiciele Klastra aktywnie przekazują informacje o rozwiązaniach technologicznych, patentach, licencjach, know-how i projektach naukowych. Działalność realizowana jest dwustronnie: podmioty zewnętrzne (firmy) otrzymują szczegółowe informacje na temat działalności członków Klastra. Z drugiej strony, członkowie przekazują informacje do przedstawicieli Klastra o poszukiwanych klientach lub kontrahentach.

3 Cel: promocja biotechnologii

  • Działanie: Klaster aktywnie promuje swoich członków
  • Opis: Przedstawiciele Klastra biorą udział w wydarzeniach promocyjnych reprezentując członków, którzy skupiają się na obszarze tematycznym którego dotyczy wydarzenie. W ich trakcie występują oni w charakterze reprezentanta członka Klastra lub grupy członków. Zachowują poufność a ich zadaniem jest zidentyfikowanie potencjalnego kontrahenta i zainicjowanie współpracy. W przypadku działań ATL przedstawiciele Klastra reprezentują wszystkich członków.

4 Cel: edukacja społeczna i CSR

  • Działanie: Klaster realizuje zadania edukacyjne
  • Opis: Przedstawiciele Klastra realizują programy edukacyjne, warsztaty, szkolenia, seminaria, projekty studiów i działania edukacyjno-promocyjne na poziomie ATL. Występują w nich w roli reprezentantów Klastra. Posiłkują się wiedzą i doświadczeniami członków.

5 Cel: przepływ informacji pomiędzy członkami Klastra

  • Działanie: Klaster wymienia informacje o działalności członków (na poziomie komunikacji wewnętrznej)
  • Opis: Przedstawiciele Klastra występują w roli pośrednika informacji pomiędzy członkami. Informacja dotyczy projektów naukowych i rozwiązań technologicznych, którymi dysponują członkowie. Wymiana informacji następuje tylko na poziomie komunikacji wewnętrznej pomiędzy członkami Klaster. Obowiązuje pełna poufność danych. Cel służy nawiązywaniu współpracy nad wspólnymi projektami, tworzeniu konsorcjów i inicjowaniu relacji Klient-Dostawca pomiędzy członkami.